Samtycke till behandling av personuppgifter

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Novo Nordisk Scandinavia AB måste enligt lag skydda dina personuppgifter. I detta dokument förklaras hur vi behandlar (t.ex. samlar in, använder, lagrar och delar) dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med detta dokument och med gällande lag.

1. VILKA ÄR VI?

Företaget som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:
Novo Nordisk Scandinavia AB
Adress: Carlsgatan 3, 211 20 Malmö
Telefon: +46 4038 8900
Organisationsnummer: 556155-2059

Du kan när som helst kontakta Novo Nordisk eller Novo Nordisk dataskyddsombud på PRIVACYNNSE@novonordisk.com med frågor om eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi får dina personuppgifter direkt från dig.

3. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar personuppgifter om dig för följande ändamål:

 • Att koordinera och utvärdera den utbildning/det möte du anmäler dig till,
 • Utskick av uppföljningsinformation relaterat till genomgången utbildning,
 • För marknadsföringsändamål avseende framtida utbildningar och möten,
 • För att möjliggöra kontakter och nätverkande mellan deltagare och med Novo Nordisk,
 • För att tillmötesgå önskemål om specialkost, förutsatt att du givit samtycke.

Du är inte skyldig att förse oss med dina personuppgifter. Om du inte vill att Novo Nordisk ska använda dina personuppgifter, kommer vi inte att kunna registrera din anmälan till utbildningen/mötet, sända uppföljningsinformation relaterat till genomgången utbildning, sända dig information om framtida utbildningar och möten. Samtycker du inte till behandlingen av personuppgifter om specialkost kommer vi inte heller kunna tillmötesgå dina önskemål om sådan kost.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

För de ändamål som beskrivs i avsnitt 3 ovan kan vi komma att behandla följande typer av personuppgifter:

 • Kontaktinformation (namn, befattning, arbetsplats, adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Hälsorelaterade uppgifter eller uppgift om religiösa uppfattningar hänförliga till information om specialkost, förutsatt att du givit samtycke.

5. VARFÖR TILLÅTER LAGEN ATT VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Vår behandling av dina personuppgifter kräver en rättslig grund. Enligt lag har vi rätt att behandla de personuppgifter som beskrivs ovan i avsnitt 1 baserat på följande rättsliga grunder:
* Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen. De legitima intressena är att koordinera den utbildning/det möte du anmäler dig till, göra utskick av uppföljningsinformation relaterat till genomgången utbildning, möjliggöra kontakter och nätverkande mellan deltagare och med Novo Nordisk och information om framtida utbildningar och möten.
* Du har givit samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter hänförliga till information om specialkost.

Att koordinera den fortbildning/det möte du anmäler dig till

6. HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer som biträder vårt bolag (t.ex. resebyråer, hotell, IT leverantör av webplattform) och andra kursdeltagare (i form av deltagarlistor med namn, titel och arbetsplats).

7. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som behövs för att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågat, maximalt 3 år efter senaste möte/utbildning du anmält dig till. Uppgifter hänförliga till information om specialkost raderas efter varje genomförd utbildning/möte. Personuppgifter nödvändiga för marknadsföringsändamål avseende nya utbildningar behandlas till dess att du motsätter dig sådan behandling.

8. VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

Generellt sett har du följande rättigheter:

 • Du kan få information om vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du kan få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Du kan få dina personuppgifter uppdaterade eller korrigerade.
 • Du kan få dina personuppgifter raderade eller utplånade.
 • Du kan begära att vi upphör med eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter (se avsnitt 5) kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Din återkallelse påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförts innan du återkallade ditt samtycke.
 • Du kan ge in ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till en dataskyddsmyndighet.

Enligt gällande lag kan det finnas begränsningar i dessa rättigheter beroende på de specifika omständigheterna i personuppgiftsbehandlingen. Kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 1 med frågor eller förfrågningar rörande dessa rättigheter.


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen